Corneliu Coposu Fan Page

Notă Nr. 46502 din _ ianuarie 1982

Înapoi la Securitate și securiști

Notă Nr. 46502 din _ ianuarie 1982 pagina 1 Notă Nr. 46502 din _ ianuarie 1982 pagina 2 Notă Nr. 46502 din _ ianuarie 1982 pagina 3 Notă Nr. 46502 din _ ianuarie 1982 pagina 4 Notă Nr. 46502 din _ ianuarie 1982 pagina 5 Notă Nr. 46502 din _ ianuarie 1982 pagina 6 Notă Nr. 46502 din _ ianuarie 1982 pagina 7 Notă Nr. 46502 din _ ianuarie 1982 pagina 8 Notă Nr. 46502 din _ ianuarie 1982 pagina 9

MINISTERUL DE INTERNE
DEPARTAMENTUL SECURITĂŢII STATULUI
- Direcţia I -
Nr.46502 din _ IANUARIE 1982

STRICT SECRET Exemplar nr.1

NOTA

In cadrul şi sub controlul Direcţiei l sînt lucrate informativ mai multe persoane ce au deţinut funcţii de conducere în PNT, printre care COPOSU CORNEL din Bucureşti, în vîrstă de 67 ani, avocat-pensionar, fost secretar general adjunct al PNT şi condamnat pentru infracţiuni contra securităţii statului.

Din datele obţinute rezultă că sus-numitul îşi menţine concepţiile politice reacţionare ale fostelor partide burghezo-moşiereşti şi întreţine legături cu foşti membri PNT din Bucureşti sau alte localităţi din ţară, cunoscuţi cu poziţie ostilă orînduirii noastre socialiste cum sînt : [???] lui IULIU MANIU, [???], HUDITA ION, fost secretar general al PNT, [???], DIACONESCU ION, fost membru în C.C. al tineretului PNT, [???], toţi foşti condamnaţi, din Bucureşti, [???].

Cu majoritatea acestora, COPOSU CORNEL face comentarii negative căutînd să scoată în evidenţă aşa-zisele merite ale fostului PNT şi a conducătorilor săi, denigrînd în acelaşi timp rolul PCR şi al altor forţe progresiste, în realizarea unor evenimente istorice, printre care şi a actului de la 23 August 1944.

COPOSU CORNEL a redactat unele lucrări sub formă de memorii, menite "să reabiliteze fostul PNT şi pe IULIU MANIU", cu intenţia de a le păstra pentru posteritate sau a le scoate din ţară în vederea editării lor.

S-a stabilit că hotărîrea de a scrie aceste materiale a luat-o după ce în mod repetat a audiat emisiunile postului de radio "Europa Liberă", luînd cunoştinţă despre acţiunile ostile întreprinse de RADU CIMPEANU şi DINU ZAMFIRESCU, iniţiatorii "Asociaţiei foştilor deţinuţi politici din România" cu sediul la Paris.

La rîndul său a influenţat şi determinat pe [???] să redacteze lucrări, recomandîndu-i titluri ca : "IULIU MANIU în conştiinţa poporului român", "IULIU MANIU şi ideea naţională", "IULIU MANIU şi dictatura regală", "Rolul jucat de IULIU MANIU în lovitura de stat de la 23 August", "IULIU MANIU şi comunismul" etc .

Exploatînd unele momente operative, s-a acţionat combinativ prin realizarea unor percheziţii, situaţii în care au fost ridicate diferite materiale cu conţinut ostil şi predate la Arhivele Statului.

De circa 3 ani de zile a fost luat în control "un canal" prin care [???], i s-a creat convingerea că "trimite în exterior" spre difuzare la postul de radio "Europa Liberă", materiale denigra-toare la adresa ţării noastre. In acest caz, în cooperare cu Serviciul "D" s-a întărit încrederea atît acestuia cît şi lui [???], legătura lui apropiată, cu privire la "garanţia scoaterii" în străinătate a materialelor.

In prezent, intrăm în continuare în posesia noilor manuscrise redactate de cel în cauză. Totodată, acestuia i-a fost documentată activitatea infracţională pe linie de drept comun, urmînd a fi tras la răspundere penală.

0 altă preocupare a lui C0P0SU CORNEL este şi aceea de a cunoaşte situaţia unor persoane din emigraţie, cunoscute cu poziţie ostilă R.S.România.

Cunoscîndu-se din timp despre sosirea în R.S.România a cetăţeanului francez de origine română [???] în cooperare cu U.M.0544 i s-au plasat date de dezinformare şi derută cu privire la poziţia unor PNT-işti din străinătate şi din tară, inclusiv în ce priveşte pe COPOSU CORNEL.

Recent s-au obţinut date din care rezultă că acesta în exterior este pus într-o situaţie defavorabilă, fiind suspicionat şi chiar acuzat de către [???], de colaborare cu organele noastre.

Ca urmare a poziţiei ostile pe care a adoptat-o C0P0SU CORNEL şi alte persoane din anturajul său, în perioada 1979-1980 s-a acţionat cu măsuri diversificate pentru izolarea lui.

Astfel, [???] a fost atenţionat pentru concepţiile sale ostile şi legăturile cu COPOSU CORNEL şi alte persoane cu antecedente politice. Totodată, exploatîndu-se sentimentele sale "de ardelean", a fost luat în contactul organelor noastre pentru influenţare şi angrenat în culegerea de date statistice privind situaţia minorităţilor naţionale din ţara noastră şi transmiterea lui RATIU I0AN din Anglia şi altor emigranţi români cu influenţă în exterior, pentru determinarea lor să susţină tezele şi punctele de vedere româneşti asupra adevărului istoric în problema Transilvaniei.La această acţiune l-a angrenat şi pe COP0SU CORNEL. In acest sens, împreună cu acesta au întocmit un material intitulat "Reflexiuni asupra propagandei revizioniste maghiare în străinătate şi asupra mijloacelor de a o combate", care a fost predat lui RATIU ION şi apoi publicat în Buletinul de informaţii pentru românii din exil B.I.R.E.) din luna iulie 1979.

Cunoscînd din timp că [???], intenţionau să realizeze în cursul anului 1980 o întîlnire cu COPOSU CORNEL, aceştia au fost avertizaţi, prevenindu-se deplasarea lor la Bucureşti şi realizarea întîlnirii preconizate.

De asemenea, prin factorii de răspundere ai Asociaţiei de istorie comparativă a Instituţiilor şi Dreptului din Bucureşti, s-a prevenit participarea lui C0P0SU CORNEL şi intenţiile de a prezenta la diferite conferinţe, teme cu conţinut istoric interpretativ, prilej folosit şi pentru abordarea unor discuţii cu conţinut negativ. In acest sens, s-a procedat şi cu privire la intenţia sus-numitului de a se deplasa în acelaşi scop în judeţul Sălaj.

Avînd în vedere cererea de plecare definitivă din ţară a lui [???], stabilit în S.U.A., în cooperare cu Serviciul " D " a fost concepută şi plasată la domiciliul lui C0P0SU CORNEL, sub controlul mijloacelor speciale, o scrisoare anonimă, cu scopul de a se creea suspiciuni reciproce între ei. A rezultat că, după primirea scrisorii, COPOSU CORNEL s-a exprimat că este atenţionat să nu ia legătura cu fiul lui [???], pentru a "nu cădea în capcană", iar [???] a plecat în străinătate cu acordul guvernului român, motiv pentru care nu a luat legătura cu fiul acestuia din Bucureşti.

Intrucît măsurile întreprinse de organele noastre nu au avut în toate cazurile efectul scontat, s-au elaborat şi pus în aplicare noi măsuri de izolare şi descurajare a lui COPOSU CORNEL şi a altor persoane din anturajul său.

Au fost efectuate anchete informative asupra unui număr de 9 persoane de la care s-au obtinut date utile pentru documentarea activităţii ostile a lui COPOSU CORNEL. Totodată, numiţii [???], care au purtat discuţii ostile cu cel în cauză, au fost avertizaţi asupra consecinţelor faptelor lor, situaţii despre care a aflat C0POSU CORNEL. Urmare a faptului că recent, cu prilejul unei şedinţe ce a avut loc la A.D.I.R.I. pe teme istorice, COPOSU CORNEL şi[???] au încercat să prezinte denaturat actul insurecţional de la 23 August 1944, aceştia au fost avertizaţi de către organele noastre.

Reacţia produsă ca urmare a măsurilor luate în rîndul acestor persoane, este că s-au creat suspiciuni reciproce, iar [???], regretă contactele anterioare avute cu COPOSU CORNEL şi îl suspicionează pe acesta ca "fiind în legătura organelor de securitate", hotărînd ca în viitor să-l ocolească, angajîndu-se că va întrerupe orice legături cu el.

Recent, s-au obţinut date neverificate din care rezultă că COPOSU CORNEL, [???] fost funcţionar superior în M.A.E., ar fi trimis în exterior documente referitoare la fostul PNT, prin intermediul lui [???], neîncadrat politic, cu ocazia deplasării făcută în interes de servici în luna octombrie 1981.

POPESCU MIHAIL a fost contactat de către organele de securitate, ocazie în care a relatat că înaintea plecării în Anglia, a fost solicitat de către MAMULEA STEFAN, cu care se cunoaşte din 1955, să-i ducă un memoriu ce-l avea, adresat autorităţilor engleze, pentru revendicarea unor drepturi. Acesta susţine că nu a dus documentul respectiv "pe motiv că n-a avut posibilitatea să ne consulte" şi ni l-a predat, iar lui MAMULEA STEFAN i-a comunicat că "scrisoarea a ajuns la destinaţie". Documentul nu are conţinut ostil.

In cadrul problemei pe ţară, mai sînt urmărite un număr de circa 350 persoane care au deţinut funcţii de conducere în organele centrale, judeţene şi orăşeneşti ale fostului PNT, cu o medie de vîrstă de 65 ani.

Aceştia în marea lor majoritate au domiciliul în localităţile urbane din judeţele : Argeş (11), Braşov (18), Cluj (47), Dolj (20), Dîmboviţa (21), Iaşi (22), Prahova (10), Sibiu (22), Timiş (9), Vîlcea (15) şi Municipiul Bucureşti (45), iar ca structură profesională sînt : jurişti, profesori, învăţători, economişti, medici şi preoţi.

Din numărul de 350 sînt lucraţi prin dosar de urmărire informativă 42 persoane, iar ceilalţi supravegheaţi informativ cu prioritate.

Datele şi informaţiile obţinute, îndeosebi cele din anul 1981, evidenţiază că persoanele din această categorie, faţă de formele şi metodele folosite de elementele de vîrf la care ne-am referit, îşi limitează activitatea la comentarii ostile politicii partidului şi statului nostru, exploatează cu abilitate unele deficiente în aprovizionare, interpretează denaturat documentele de partid cît şi unele evenimente externe cu implicaţii politice mai deosebite. De asemenea, audiază şi colportează emisiunile posturilor de radio occidentale şi în mod deosebit "Europa Liberă", în rîndul unor persoane cu sau fără antecedente politice ori penale.

Cu astfel de atitudini au, fost semnalaţi printre alţii : [???].

In mod izolat au fost semnalate şi unele persoane cu preocupări de a întocmi lucrări cu caracter istoric interpretativ, în scopul de a le publica sau păstra pentru posteritate.

Astfel, [???] "Dreptatea", a încercat să strecoare în lucrarea sa monografică unele idei necorespunzătoare şi prin măsuri combinative s-a intrat în posesia materialului; [???], au fost de asemenea determinaţi să renunţe la introducerea în lucrările lor a unor date necorespunzătoare.

Asupra altor persoane care au deţinut funcţii de conducere în PNT ori au fost condamnate pentru infracţiuni contra securităţii statului, s-a acţionat cu măsuri preventive, realizîndu-se în cursul anului 1981 : 53 avertizări, 78 influenţări pozitive şi 3 destrămări de anturaje.

Urmărind cunoaşterea reacţiei măsurilor de neutralizare întreprinse, s-au obţinut date ce reliefează că majoritatea persoanelor în cauză se abţin de a-şi exterioriza în continuare ideile ostile sau de creere a unor anturaje.

Cu toate că s-au obţinut unele rezultate pozitive, activitatea de cunoaştere şi prevenire a unor acţiuni ostile desfăşurate de persoane din această categorie şi în mod deosebit a celor care au deţinut funcţii în fostele partide burgheze, nu se desfăşoară la nivelul cerinţelor, manifestîndu-se neajunsuri. Astfel :

  • nu se realizează în toate cazurile un control permanent asupra celor lucraţi prin dosare de urmărire informativă sau supravegheaţi cu prioritate, lipsind sursele informative capabile să pătrundă în intimitatea lor pentru a-i determina să renunţe la acţiunile ostile ;
  • nu s-a perseverat în obţinerea de date pentru documentarea activităţii ostile a lui COPOSU CORNEL şi al altor foşti conducători ai PNT, în scopul iniţierii unor măsuri ferme de neutralizare, iar în unele situaţii eficienţa măsurilor întreprinse a fost scăzută ;
  • activitatea de compromitere şi izolare a celor mai active elemente nu a avut un caracter continuu şi complex.

Pentru înlăturarea lipsurilor menţionate şi îmbunătăţirea muncii informativ - operative, vom întreprinde următoarele :

1. Intensificarea măsurilor de verificare a lui POPESCU MIHAIL, pentru a clarifica dacă acesta are relaţii de natură ostilă cu COPOSU CORNEL sau alţi membri ai PNT şi dacă le-a facilitat scoaterea în exterior a unor materiale cu conţinut ostil.

TERMEN : 30 martie 1982

2. Vom continua documentarea activităţii ostile a lui COPOSU CORNEL, sens în care vor fi cercetate informativ şi alte legături ale sale care îi cunosc preocupările şi concepţiile politice ostile prezente, de la care se vor obţine declaraţii.

TERMEN : 25 februarie 1982

3. In vederea compromiterii şi izolării lui COPOSU CORNEL, împreună cu Serviciul " D " şi U.M.0544, se vor adînci şi extinde, în ţară şi străinătate, suspiciunile ce planează asupra sa, de a fi "în legătura organelor de securitate".

In scopul descurajării lui, se va organiza chemarea sa repetată la sediul organelor noastre, cu care ocazie, va fi solicitat să declare legăturile pe care le întreţine cu alţi foşti membri ai partidelor burgheze din ţară şi străinătate, exploatînd materialele obţinute anterior din cercetarea altor persoane din anturajul său.

TERMEN : 10 martie 1982

4. Vom analiza la inspectoratele judeţene de securitate modul cum sînt lucraţi informativ foştii conducători ai PNT de la funcţia de şef organizaţie comunală în sus, iar concluziile desprinse vor fi raportate.

TERMEN : 30 mai 1982

5. Se va acţiona pentru recrutarea de noi surse informative cu posibilităţi de penetrare în intimitatea persoanelor ce au deţinut funcţii de conducere în PNT, capabile a descifra eventuale activităţi clandestine pe care aceştia le desfăşoară.

TERMEN : permanent

Periodic, vom raporta rezultatele obţinute şi măsurile ce le vom întreprinde în continuare .

Articol citit de 3979 ori.

Alte articole