Corneliu Coposu Fan Page

Statut

Înapoi la Despre Filiala Sălaj

CAPITOLUL I
DENUMIREA, NATURA JURIDICĂ, SEDIUL ŞI DURATA FILIALEI

Art.1. Filiala SALAJ a Fundatiei “Corneliu Coposu” este persoană juridică română de drept privat, nonprofit, fără scop lucrativ, neguvernamentală, independentă de instituţiile publice de stat sau private şi apolitică.

Art.2. Filiala SALAJ a Fundatiei “Corneliu Coposu” este înfiinţată prin voinţa membrilor fondatori, care aprobă prezentul statut.

Art.3. Filiala SALAJ a Fundatiei “Corneliu Coposu” este organizată şi îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, a normelor imperative cuprinse în legislaţia română în vigoare şi a celor specificate în prezentul statut, precum si cu respectarea prevederilor specifice din normele şi regulamentele organismelor de specialitate.

Art.4. Denumirea Filialei este: „ FILIALA SALAJ A FUNDATIEI CORNELIU COPOSU” care va fi înscrisă în toate documentele şi actele emise de aceasta, la care se adaugă adresa sediului social, dacă este cazul sentinţa judecătorească prin care se acordă personalitate juridică, contul bancar şi codul fiscal.

Art.5. Filiala SALAJ a Fundatiei “Corneliu Coposu” are sediul în în mun.ZALAU, str.Sfanta Vineri, nr.3, bl.B18, sc.A, et.4, ap.20, jud.SĂLAJ-ROMANIA. Sediul poate fi schimbat prin hotărârea Adunării Generale cu respectarea normelor de procedură şi publicitate în vigoare.

Art.6. Filiala SALAJ a Fundatiei “Corneliu Coposu” se constituie pe durata nedeterminata, dizolvarea şi lichidarea lui făcându-se în condiţiile legii.

CAPITOLUL II
SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL FILIALEI SALAJ

Art.7. In realizarea scopului său Filiala SALAJ a Fundatiei “Corneliu Coposu” va desfăşura următoarele activităţi:

 1. Promovarea principiilor crestin democratiei;
 2. Asigurarea mijloacelor financiare si materiale in vederea:
  • atragerii tinerilor (elevi, studenti) in procesul educational de cunoastere si analiza a fenomenului intitulat “Comunismul in Romania”;
  • acordarea de consultanta(surse, acte, pozitionari) cu privire la pozitia liderului PNTCD Dl. Corneliu Coposu;
  • promovarea culturii memoriei si a adevarului referitoare la viata si activitatea Presedintelui Corneliu Coposu;
  • pregatirii si perfectionarii cunostintelor culturale, tehnice, stiintifice, politice, manageriale ale tineretului (elevi, studenti sau absolventi ai institutelor de invatamant superior) prin acordarea unor burse pe termen scurt sau mediu, in cadrul unor universitati sau alte institutii de profil din tara si strainatate, pentru a-si insusi cunostinte la nivelul standardelor internationale;
  • organizarii de simpozioane, conferinte, comunicari stiintifice, schimburi de experienta;
  • procurarea de materiale documentare necesare perfectionarii cunostintelor tineretului ;
  • sprijinirea unor actiuni culturale si stiintifice prin acordarea de sponsorizari pentru scoli monumente, lacasuri de cult, opere de arta;
  • acordarea de ajutoare umanitare;
  • sprijinirea editarii de carti.
 3. Pregatirea si perfectionarea cunostintelor agronomice la nivelul standardelor europene prin:
  • dotarea cu mijloace specifice necesare unei agriculturi moderne cu sprijinul unor persoane fizice sau juridice din tara si strainatate;
  • procurarea cu sprijinul unor donatori, persoane fizice sau juridice, din tara sau din strainatate de: utilaje agricole, seminte si produse chimice necesare;
  • asigurarea cu mijloace tehnice a taranilor, cu sprijinul specialistilor romani si straini;
  • asigurarea schimburilor de experienta intre agricultorii romani si straini, in vederea realizarii unor forme agricole viabile cu randament superior;
  • sprijinirea infiintarii unor mici entitati industriale pentru prelucrarea si desfacerea unor produse agricole si a infiintarii unor ferme agro-turistice;
  • procurarea de materiale documentare pentru bibliotecile satesti, in vederea pregatirii agricultorilor;
  • sprijinirea organizarii unor manifestari cultural educative, avand ca obiect conservarea traditiilor satului romanesc;
  • facilitarea de legaturi bilaterale intre institute de invatamant din Romania si strainatate in vederea cunoasterii de catre tineri a mediului social si istoric in care traiesc astazi in Europa.
 4. Cooperarea cu fundatii similare crestin democrate in vederea dezvoltarii Filialei.
 5. Instituirea unui premiu anual “Corneliu Coposu”
 6. Sprijinirea unor actiuni comemorative.

CAPITOLUL III
PATRIMONIUL FILIALEI SALAJ

Art.8. La data constituirii, patrimoniul Filialei Salaj va fi cel repartizat de catre Fundatia “ Corneliu Coposu” Bucuresti. Art.9. Patrimoniul Filialei SALAJ a Fundatiei “Corneliu Coposu” se va compune din cotizatiile membrilor, bunuri mobile, imobile, mijloace băneşti şi titluri de valoare, dobândite de filiala sau provenite din donaţiile ulterioare, subvenţii, sponsorizări şi alte fonduri colectate din ţară sau străinătate, de la persoane fizice sau juridice, instituţii bugetare, organizaţii umanitare şi caritabile, alte instituţii guvernamentale sau neguvernamentale specializate.

Cuantumul cotizatiei se va stabili prin hotarârea Consiliului Director cu aprobarea Adunării Generale.

Art.10. Patrimoniul Filialei SALAJ a Fundatiei “Corneliu Coposu” se completează cu veniturile obţinute din proprietăţile filialei, taxe nonprofit percepute în condiţiile legii pentru serviciile angajate pe baze contractuale sau de colaborare şi reprezentarea terţelor persoane, precum şi alte taxe nonprofit pentru participarea la manifestările filialei (concursuri etc.).

Art.11. Donaţiile şi legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor si alte drepturi patrimoniale admise de lege.

Art.12. Donaţiile pot fi condiţionate sau necondiţionate, pentru realizarea unui anumit scop, dacă acesta este în concordanţă cu scopul şi activităţile filialei. Filiala poate refuza orice donaţie sau legat oferit în termeni inacceptabili sau care contravin prezentului statut.

Art.13. In cazul în care membrii fondatori, alţi donatori, legatari sau sponsori doresc ca donaţia sau legatul să fie folosite pentru finanţarea unui anumit program al filialei sau pentru o anumită activitate, pentru un premiu sau o bursă, donaţia va putea să poarte numele său sau un alt nume ales.

CAPITOLUL IV
CALITATEA DE MEMBRU AL FILIALEI SALAJ

Art.14. Membrii Filialei sunt :membrii fondatori, membrii de onoare si membrii aderenti.

Art.15. Membrii fondatori ai Filialei sunt acele persoane care participă la constituirea ei si semnează Actul Constitutiv.

Art.16. Membrii de onoare pot fi personalitati din tara sau strainatate care împărtăşesc obiectivele fundatiei si le sprijină.

Art.17. Membru aderent al Filialei poate fi orice persoană fizică, fără deosebire de sex, vârstă, naţionalitate,convingeri religioase sau politice care recunoaşte si aderă la scopul şi prevederile prezentului Statut, depune o cerere de adeziune, plăteşte taxa de înscriere, se obligă să achite cotizaţia lunară şi să participe la realizarea obiectivelor asociaţiei.

Art.18. Membrii fondatori care prin vointa liberă au consimţit la constituirea Filialei SALAJ a Fundatiei “Corneliu Coposu” sunt cei prevazuti in Tabelul nominal anexa la prezentul Statut.

Art.19. Membrii Filialei au urmatoarele drepturi:

 • de a participa la Adunarile generale ale Filialei
 • de a alege si de a fi alesi in structurile de conducere ale Filialei
 • de a participa in mod activ la activitatile desfasurate de catre Filiala in scopul realizarii scopului propus
 • de a cere si primi explicatii din partea organelor de conducere ale Filialei privind activitatea desfasurata
 • orice alte drepturi prevazute de prezentul statut si de lege

Art.20. Obligatiile membrilor Filialei sunt urmatoarele:

 • de a se implica in mod concret si de a participa la toate activitatile Fundatiei
 • de a achita cotizatia lunara
 • de a nu desfasura activitati care sa dauneze sau care sa impiedice realizarea scopului Filialei
 • orice alte obligatii prevazute de lege si prezentul statut

Art.21. Clitatea de membru a Filialei o poate dobândi orice persoană fizică sau juridică indiferent de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase, care îşi exprimă intenţia de a contribui la realizarea obiectivelor Filialei. Dobandirea calităţii de membru se face la propunerea Consiliului Director cu aprobarea Adunării Generale.

Art.22. Calitatea de membru încetează prin:

 • retragere prin cerere scrisă
 • excludere prin hotărârea Adunării Generale pentru motive temeinice.

Art.23. Evidenţa membrilor Filialei se realizează prin grija Consiliul Director şi se tine într-un registru special. Calitatea de membru se atestă prin Carnetul de membru eliberat de către secretariat şi vizat anual.

CAPITOLUL V
ORGANIZAREA, FUNCŢIONAREA, CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ŞI CONTROLUL FILIALEI SALAJ

Art.24.

 1. Organul de conducere şi direcţie al Filialei este Adunarea Generală, formată din toti membrii acesteia.
 2. Conducerea executivă este asigurată de Consiliul Director, format din trei membri.
 3. Controlul Filialei se exercită de către un cenzor care are calitatea de contabil autorizat sau expert contabil.

Art.25. Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

 • Urmareste realizarea scopurilor si obiectivelor fundatiei
 • Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli precum si bilantul contabil
 • Alege si revocă membrii Consiliului director
 • Alege și revocă cenzorul
 • Aproba modificarea Actului constitutiv si al Statutului
 • Aproba dizolvarea si lichidarea Filialei precum si destinatia bunurilor ramase după lichidare
 • Aprobă primirea unor noi membri precum şi excluderea pentru motive temeinice
 • Orice alte atributii prevazute de lege precum si de statut

Art.26. Adunarea Generala se întruneşte în adunare ordinară anual în primul trimestru şi ori de câte ori este cazul în adunare extraordinară.

Art.27. Convocarea Adunarii Generale se face de către presedintele Filialei , în scris sau prin mica publicitate cu minim 15 zile înaintea datei desfăşurării Adunării. Convocatorul va preciza data şi locul precum şi ordinea de zi a şedinţei. Convocarea şedinţelor extraordinare ale adunarii generale se poate face din iniţiativa Consiliul Director sau la propunerea a jumătate din membrii Filialei.

Art.28. Adunarea generala este statutar întrunită în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor Filialei. Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul statutar se stabileşte o nouă dată de convocare. La a doua convocare se consideră că Adunarea generala este statutar constituită indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenţi la adunare.

Art.29. Consiliul Director îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara
 • Incheie acte juridice pe seama Filialei, acestea fiind semnate de catre presedinte
 • Face propuneri pentru modificarea sau completarea statutului.
 • Stabileste taxa de inscriere si cotizatia membrilor
 • Orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală .

Art.30. Consiliul Director al Filialei este format din 3 membri si are un mandate de trei ani. Aceste persoane sunt desemnate iniţial de fondatorii Filialei urmând ca după expirarea primului mandat al fiecăruia dintre ei, Adunarea generala să decidă asupra prelungirii mandatului sau asupra alegerii unor noi membri.

In cazul indisponibilităţii prelungite mai mult de şase luni a unui membru al Consiliul Director , acesta va fi înlocuit temporar de o altă persoană propusă de presedintele Consiliul Director şi aprobată de Consiliul Director.

Primul Consiliul Director va următoarea componenţă:

 • POP VASILE-MARINEL – Preşedinte
 • MAGHIU MARIAN-PAUL – Vicepreşedinte
 • FILIP MARIN-NICOLAE – Secretar

Art.31. Consiliul Director gestionează activitatea Filialei în conformitate cu scopurile pentru care aceasta a fost constituită.

Art.32. Hotărârile Consiliul Director sunt valabile dacă sunt luate cu majoritate de jumătate plus un vot din numărul membrilor prezenţi, în caz de balotaj votul preşedintelui fiind decisiv.

Art.33. Consiliul Director se întruneşte în mod obligatoriu o data la trei luni si ori de cate ori este nevoie la convocarea presedintelui sau a unei treimi din membrii asociatiei.

Art.34. Consiliul Director este statutar întrunit în prezenţa a două treimi din numărul membrilor acestuia. Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul statutar se stabileşte o nouă dată de convocare. La a doua convocare se consideră că Consiliul Director este statutar constituit indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Art.35. Şedinţele Consiliul Director sunt conduse de preşedintele sau de vicepreşedintele acestuia .

Art.36. Presedinte Consiliului director este si presedintele asociatiei si reprezinta asociatia in fata oricaror autoritati si institutii publice

Art.37. Presedintele poate renunţa la activitatea sa cu un preaviz de 30 zile adresat Consiliul Director.

Art.38. Presedintele Consiliului director are următoarele atribuţii:

 1. reprezintă Filiala în relaţiile cu terţi, în limitele puterilor stabilite de Consiliul Director, încheind contracte şi acte de administrare a gestiunii în realizarea scopului şi activităţilor fundaţiei, pentru punerea în aplicare a deciziilor şi programelor stabilite de Consiliul Director.
 2. propune Consiliul Director structura organizatorică a serviciilor proprii a Filialei.
 3. participă la şedinţele Consiliul Director cu drept de vot.
 4. asigura conducerea operativa a Filialei între şedinţele Consiliul Director .
 5. elaborează Regulamentul de Ordine Interioară şi Regulamentul de Funcţionare, care vor fi aprobate de Adunarea Generală
 6. aprobă toate actele financiar-contabile care angajează Filiala în calitate de persoană juridică, are drept de prima semnătură în bancă.

Art.39. In caz de urgenţă, presedintele poate lua toate măsurile şi încheia toate actele prin care conservă patrimoniul şi protejează prestigiul Filialei, răspunzând faţă de Consiliul Director pentru decizia luată.

Art.40. Pentru activitatea depusă poate fi remunerat cu o indemnizatie lunara ce va fi aprobata de Adunarea generala la propunerea Consiliului director.

Art.41. Preşedintele Consiliului poate delega o serie de atributii vicepresedintelui, iar in caz de imposibilitate a exercitarii activitatii, inlocuitorul de drept este vicepresedintele.

Art.42. Organul de control financiar al Filialei Salaj a Fundatiei “Corneliu Coposu” este cenzorul. Aceasta va fi numit daca se va considera necesar de Adunarea Generală la o data ulterioara infiintarii Filialei.

Art.43. Pentru activitatea depusă, cenzorul va putea primi o indemnizaţie stabilită de Consiliul Director.

Art.44. Mijloacele financiare ale Filialei se pot constitui din: taxe de înscriere; cotizaţii; donaţii; sponsorizări, publicaţii propii, etc, subvenţii de la bugetul local sau central şi alte venituri.

Art.45. Veniturile Filialei se folosesc pentru finanţarea activităţilor prevăzute în statut, prin hotărârea Adunării generale.

Art.46. Cenzorul va avea următoarele atribuţii:

 1. verifica modul in care este administrat patrimoniul Filialei;
 2. verifică activitatea financiar contabilă a Filialei, verifică gestiunea corectă a acesteia;
 3. verifica concordanta cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri si cheltuieli;
 4. prezintă anual Adunarii Generale un raport referitor la bilanţul contabil pentru exerciţiul financiar expirat;
 5. convoacă în situaţii deosebite Adunarea Generala şi Consiliul Director în sedinte extraordinare;
 6. indeplineste orice alte atributii stabilite de statut, lege sau de Adunarea Generala

Art.47. Cenzorul are acces la toate actele şi documentele contabile ale Filialei.

Art.48. Cenzorul are dreptul să participe la toate şedinţele Consiliul Director, fără drept de vot.

Art.49. Cenzorul nu poate lua decizii cu caracter executiv şi nu poate încheia acte de gestiune sub nici un motiv.

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE

Art.50. Dizolvarea şi lichidarea Filialei Salaj a Fundatiei “Corneliu Coposu” se poate face doar în cazurile expres şi limitativ prevăzute de lege, prin voinţa expresă a membrilor asociati, pentru aceasta fiind necesare 2/3 din voturile tuturor membrilor asociati.

Art.51. In cazul dizolvarii Filialei, patrimoniul său net va fi îndreptat spre realizarea scopului Fundatiei “Corneliu Coposu”.

Art.52. Modificările şi completările prezentului statut se fac prin hotărâri ale Adunarii generale cu respectarea condiţiilor de procedura şi publicitate prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art.53. Prevederile prezentului statut se completează cu normele legale imperative cuprinse în legislaţia în vigoare.

Art.54. Membrii fondatori împuternicesc pe dl.POP VASILE-MARINEL, cetăţean român, născut la data de 12.08.1973 in orasul Tasnad, jud.Satu Mare, domiciliat in Zalau, str.Sfanta Vineri, nr.3, bl.B18, sc.A, et.4, ap.20, jud.Sălaj, posesor al CI seria SX nr.171143 eliberat de SPCLEP Zalau la data de 30.01.2007, CNP 1730812311813, să desfăşoare toate procedurile de dobândire a personalităţii juridice a Filialei, atât în faţa autorităţilor publice, a notarului public sau avocatului pentru autentificarea/atestarea statutului şi actului constitutiv cât şi a instanţei judecătoreşti.

Prezentul statut cuprinde 54 de articole, a fost redactat în 6 exemplare, fiind însuşit de către membrii fondatori ai Filialei.

Articol citit de 3420 ori.

Alte articole