Corneliu Coposu Fan Page

Statut Fundație 2011

Înapoi la Statut

Statutul Fundației CORNELIU COPOSU

Capitolul I – DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 – Fundația CORNELIU COPOSU este fondată, potrivit Actului Constitutiv, de:
a) FLAVIA LUCIA TEREZIA BĂLESCU, cetățean român, domiciliată în București, str. Mămulari nr. 3, ap. 1, sector 3, posesoare a actului cărții de identitate seria RT numărul 487869, eliberat de SPCEP S3 biroul nr.1, la data de 08.06.2007, CNP 2241206400045,
și
b) STELUȚA LUCIA RODICA COPOSU, cetățean român, domiciliată în str. Mămulari nr.19, ap.1, sector 3, posesoare a actului de cărții de identitate seria RT nr. 487868, eliberat de SPCEP S3 biroul nr.1, la data de 08.06.2007, CNP 2320926400091,
care au constituit sus-numita fundație în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice.

Art.2 – Denumirea fundației este CORNELIU COPOSU.

Art.3 – Sediul fundației.

 1. Sediul fundației este în București, str. Mămulari nr.19, Sector 3.
 2. Sediul fundației poate fi schimbat în baza hotărârii Consiliului Director.

Art.4 – Durata fundației.
Fundația se constituie cu durată nelimitată.

Capitolul II – SCOPUL FUNDAȚIEI

Art.5 – Scopul fundației îl constituie:

 1. Promovarea principiilor creștin democrației.
 2. Asigurarea mijloacelor financiare și materiale în vederea:
  • Atragerii tinerilor (elevi, studenți) în procesul edcațional de cunoaștere și anbaliză a fenomenului intitulat „Comunismul în România”;
  • Acordarea de consultanță (surse, acte, poziționări) cu privire la poziția liderului PNȚCD, dl. Corneliu Coposu;
  • Promovarea culturii memoriei și a adevărului referitoare la viața și activitatea Președintelui Corneliu Coposu;
  • Pregătirea și perfecționarea cunoștințelor culturale, tehnice, științifice, politice, manageriale ale tineretului (elevi, studenți sau absolvenți ai institutelor de învățământ superior) prin acordarea unor burse pe termen scurt sau mediu, în cadrul unor universități sau alte instituții de profil din țară și străinătate, pentru a-și însuși cunoștințele la nivelul standardelor internaționale;
  • Organizarea de simpozioane, conferințe, comunicări științifice, schimburi de experiență;
  • Procurarea de materiale documentare necesare perfecționării cunoștințelor tineretului;
  • Sprijinirea unor acțiuni culturale și științifice, prin acordarea de sponsorizări pentru școli, monumente, lăcașuri de cult, opere de artă;
  • Acordarea de ajutoare umanitareș
  • Sprijinirea editării de cărți.
 3. Pregătirea și perfecționarea cunoștințelor agronomice la nivelul standardelor europene prin:
  • Dotarea cu mijloace specifice necesare unei agriculturi moderne cu sprijinul unor persoane fizice sau juridice din țară și străinătate;
  • Procurarea, cu sprijinul unor donatori, persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate de: utilaje agricole, semințe și produse chimice necesare;
  • Asigurarea cu mijoace tehnice a țăranilor, cu sprijinul specialiștilor români și străini;
  • Asigurarea schimburilor de experiență între agricultorii români și străini, în vederea realizării unor forme agricole viabile cu randament superior;
  • Sprijinirea înființării unor mici unități industriale pentru prelucrarea și desfacerea unor produse agricole și a înființării unor ferme agro-turistice;
  • Procurarea de materiale documentare pentru bibliotecile sătești, în vederea pregătirii agricultorilor;
  • Sprijinirea organizării unor manifestări cultural-educative, având ca obiectiv conservarea tradițiilor satului românesc;
  • Facilitarea de legături bilaterale între institutele de învățământ din România și străinătate, în vederea cunoașterii de către tineri a mediului social și istoric în care trăiesc astăzi în Europa.
 4. Cooperarea cu fundații similare creștin democrate în vederea dezvoltării Fundației.
 5. Instituirea unui premiu anual „Corneliu Coposu”.
 6. Sprijinirea unor acțiuni comemorative.

Art.6 – Schimbarea scopului

 1. Schimbarea scopului fundației se face numai de către majoritatea fondatorilor în viață, iar daca nici unul dintre fondatori nu mai este în viață, aceasta se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor Consiliului Director.
 2. În toate cazurile, schimbarea scopului fundației se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte, ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

Capitolul III – MEMBRII ȘI FILIALELE FUNDAȚIEI

Art.7 – Filialele.

 1. Fundația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii Consiliului Director, prin care li se alocă un patrimoniu.
 2. Se vor putea înființa, la porpunerea Consiliului Director, filiale în alte localități din țară și din străinătate. Nicio asociație, fundație sau instituție, decât cu aprobarea prealabila a Consiliului Director.
 3. Filiala este condusă de un Consiliu Director porpiu, alcătuit din cel puțin 3 membri.
 4. Filiala este o entitate cu personalitate juridica, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare si conservare, în condițiile stabilite de Consiliul Director prin actul constitutiv al filialei, și poate încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama fundației, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al fundației.

Art.8 – Membrii fundației.

 1. Dobândirea calității de membru a fundației.
  1. Condițiile pentru dobândirea calității de membru sunt:
  2. Cererea formulată de persoana interesată;
  3. Prin hotărârea a minimum 5 membrii ai Consiliului Director.
 2. Pierderea calității de membru al fundației:
  1. La cererea persoanei interesate;
  2. Prin deces;
  3. Ca urmare a desfășurării unor fapte/acte incompatibile cu statutul fundației sau care aduc prejudicii imaginii acesteia;
  4. Prin hotărârea a minimum 5 membrii ai Consiliului Director.

Capitolul IV – RESURSELE PATRIMONIALE ȘI CHELTUIELILE FUNDAȚIEI

Art.9 – Patrimoniul fundației.

 1. Patrimoniul social al fundației este alcătuit dintr-un activ patrimonial, inițial, în valoare de 10 lei și în prezent este alcătuit din următoarele aporturi în natură și/sau în bani la diversele persoane fizice și juridice.
 2. Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele fundației, și va fi folosit exclusiv pentu realizarea obiectivelor ei.

Art.10 – Patrimoniul social inițial al fundației se completează cu dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii, dividendele societăților comerciale înființate de fundație, donații, sponsorizări, legate, venituri realizate din activități economice directe, resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, precum și alte venituri prevăzute de lege.

Capitolul V – CONDUCEREA ȘI CONTROLUL FUNDAȚIEI

Secțiunea I – Consiliul Director

Art.11 – Consiliul Director al fundației asigură realizarea scopurilor și obiectivelor acesteia, exercitând următoarele atribuții:

 1. Stabilirea strategiei generale și a programelor fundației;
 2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a bilanțului contabil;
 3. Alegerea și revocarea cenzorului/membrilor comisiei de cenzori;
 4. Înființarea de filiale;
 5. Încheierea de acte juridice, în numele și pe seama fundației;
 6. Executarea bugetului de venituri și cheltuieli;
 7. Aprobarea organigramei și a strategiei de personal ale fundaței;
 8. Modificarea statutului fundației;
 9. Elaborarea regulamentului intern de funcționare a sa;
 10. Îndeplinirea oricăror alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

Art.12 – Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problema supusă hotărârii lor, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenți sau descendenți, rude în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot. În caz contrar, vor răspunde pentru daunele cauzate fundației, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Art.13 – Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă este, pierde această calitate, cel care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă fundația sprijină activitatea acelei instituții publice.

Art.14 – Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundației pot fi atacate de fondator/fondatori sau de către oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat împotriva și a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință.

Art.15 – Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu fincții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru ori sunt străine de fundație, pentru a încheia acte juridice pn numele și pe seama fundației sau orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

Art.16 – Componența Consiliului Director.

 1. Consiliul Director se compune din:
  • Președinte – STELUȚA LUCIA RODICA COPOSU;
  • Vicepreședinte – FLAVIA LUCIA TEREZIA BĂLESCU;
  • Vicepreședinte – CRISTIAN FULGER;
  • Director Executiv – DOINA XIFTA-ALEXANDRESCU;
  • MIȘU BARCAN;
  • MARIA-CRISTINA MOISIN;
  • CARMEN BORC;
  • MIRCEA POPA-ZLATNA;
  • MIHAELA-CRISTI-DANA DOBRESCU.
 2. În caz de descompletare, funcțiile rămase libere se completează prin hotărârea membrilor fondatori, iar daca niciunul dintre fondatori nu mai este în viață, cu întrunirea votului a 5 membri ai Consiliului Director.
 3. Completarea funcțiilor rămase libre se face în cel mult 60 de zile de la descompletare.

Art.17

 1. Consiliul Director se întrunește cel puțin o data pe lună sau ori de câte ori nevoile fundației o impun.
 2. Convocarea Consiliului Director se face de Președinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său, cu cel puțin 5zile înainte de data fixată.
 3. Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezența a 2/3 din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu o jumatate plus unu voturi.

Art.18 – Deliberările și hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei ședințe.

Secțiunea a II-a – Controlul Financiar

Art.19

 1. Comisia de cenzori este alcatuită dintr-un număr impar de membrii.
 2. În realizarea competenței sale, Comisia de cenzoriș
  1. Verifică modul în care este administrat patrimoniul fundației;
  2. Întocmește rapoarte și le prezinda Consiliului Director;
  3. Poate participa, prin membrii săi, la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
  4. Îndeplinește oprice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul Director.
 3. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Art.20 – Consiliul Director aprobă regulile generale de organizare și funcțonare a Comisiei de cenzori.

Art.21 – comisia de cenzori este compusă din:

 1. DOINA ROTARU, jurist;
 2. MARCELA TRANDAFIR, economist.

Capitolul VI – VENITURILEȘI CHELTUIELILE FUNDAȚIEI

Art.22 – Veniturile fundației.

 1. Dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legii;
 2. Dividendele societăților comerciale înființate de fundație;
 3. Veniturile realizate din activități economice directe;
 4. Donații, sponsorizări sau legate;
 5. Resursele obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;
 6. Alte venituri prevazute de lege.

Art.23 – Alte activități din care fundația poate dobandi venituri.

 1. Fundația poate înființa societăți comerciale, ale căror dividende, daca nu se reinvestesc în aceste societăți, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.
 2. Fundația poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesori și au legătură strânsă cu scopul principal al ei.

Art.24 – Cheltuielile fundației.

 1. Principalele cheltuieli ale fundației sunt:
  1. Salarii și adaosuri la salarii;
  2. Indemnizații, prime și premii;
  3. Procurări de rechizite și imprimate de birou;
  4. Chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
  5. Cazare, masa, transport;
  6. Apă, canal, salubritate;
  7. Energie electrică, termică și gaze naturale;
  8. Alte cheltuieli
 2. Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și se aproba de Președintele fundaței.
 3. Salariile, indemnizațiile și alte drepturi bănești ale personalului se stabilesc în limitele statutului de funcțiuni și ale bugetului de venituri și cheltuieli.
 4. Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificații și alte asemenea din disponibilitățile existente.

Art.25 – Exercițiul economic-financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

Capitolul VII – DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Art.26 – Fundația CORNELIU COPOSU se va dizolva:

 1. De drept prin:
  1. Împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
  2. Realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, daca în termen de 3luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.
 2. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:
  1. Scopul sau activitatea fundației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
  2. Realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare oridinii publice;
  3. Urmărește alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
  4. A devenit insolvabilă;
  5. Nu mai obține autorizațiile prealabile necesare, potrivit legii.
 3. În situația imposibilității constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul fundației, daca această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Consiliul Director trebuia constituit.
 4. În alte situații prevăzute de lege.

Art.27

 1. În cazul dizolvării fundației, lichidatorii se numesc de instanța judecătorească.
 2. Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează;
 3. Lichidatorii, la intrarea în funcție, efectuează inventarul și încheie un bilanț care sa constate situația exactă a activului si pasivului.
 4. Ei sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale fundației și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
 5. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului/Comisiei de cenzori.

Art.28

 1. Lichidatorii au obligatia de a continua operațiunile juridice în curs, de a încasa creanțele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.
 2. Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art.29

 1. În cazul dizolvării fundației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
 2. Aceste unuri pot fi transmise către persoane fizice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, potrivit proceduriio care urmează:......
 3. Dacă în termen de 6luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită în condițiile alineatului (2), ele se atribuie de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
 4. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioară.

Art.30 – Lichidatorii încheie operațiunile și remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării fundației.

Art.31 – După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, să declare operațiunile de lichidare la Registrul asociaților și fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul fundația și să îndeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.

Art.32 – Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreuna cu toate registrele și actele fundației și ale lichidării, după aceasta fiind considerați descărcați.

Art.33

 1. Fundația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.
 2. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

Capitolul VII – DISPOZIȚII FINALE

Art.34 – Prevederile prezentului statut intră în vigoare în momentul obținerii personalității juridice și obținerii aprobării de funcționare.

Articol citit de 2905 ori.

Alte articole