Corneliu Coposu Fan Page

Protocol de Colaborare cu Facultatea de istorie - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Înapoi la Colaborări

„Fundaţia Corneliu Coposu”, cu sediul în Bucureşti, str Mamulari nr 19, reprezentata de doamna Rodica Coposu în calitate de PREŞEDINTE, instituţie denumită în continuare „fundatia” şi Facultatea de istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” IASI cu sediul în IASI, Bdul Carol I, nr11, 700506 Iasi, reprezentata de doamnul Alexandru-Florin Platon, în calitate de DECAN, instituţie denumită în continuare „Fac Iasi”
au convenit la încheierea prezentului Protocol de Colaborare:

ART.1 SCOPUL:

Scopul Protocolului este pregătirea studentilor din învăţământul universitar în spiritul valorilor civice(morale) europene, acomodarea şi însuşirea de valori civice moderne precum solidaritatea, toleranţa, acceptarea celuilalt, dialogul, combaterea violenţei, respectarea drepturilor fundamentale ale omului rezolvarea pe cale non violentă a conflictelor prin aprofundarea unor domenii şi teme relevante pentru formarea tinerilor în spiritul valorilor umaniste, legate de Represiunea comunistă şi rezistenţa anticomunistă si problema României în contextul Europei de Est, Acest Protocol este orientat şi de Recomandarea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1283/1996 privind istoria şi predarea istoriei în Europa şi Recomandarea Nr. 15/2001 a Consiliului de Miniştri privind predarea istoriei în secolul XXI, care subliniază importanţa deosebită acordată educaţiei în cunoaşterea comunismului şi a rezistenţei anticomuniste.

ART. 2 OBIECTUL:

Organizarea unor manifestari comune sau participatii la manifestarea partii colaboratoare precum pot fi:

  • simpozioane cu teme definite de scopul protocolului
  • expozitii, concursuri organizate in scopul promovarii cunostintelor studentilor
  • sustinerea reciproca in promovarea (editarea) si realizarea unor lucrari de specialitate
  • insotirea unor lucrari de masterat,doctorat – sprijin (sponsorizare)

ART. 3: DURATA:

Acest protocol se încheie pe o perioadă de un an de la data semnării, cu prelungirea automată pentru aceeaşi perioadă, în absenţa denunţării prin notificare scrisă de către una din părţi.

ART.4: OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:

4.1 Obligatia Fundatiei Corneliu Coposu

4.1.1 Elaborează tematica si programul de colaborare

4.1.2 Asigură logistica adecvată pentru desfăşurarea colaborarii.

4.1.3 Oferă suport bibliografic privind temele alese

4.1.2 Promovează, prin mijloace specifice, protocolul de colaborare „Fundatia-Fac Iasi”

4.1.3 Eliberează diplome si premii pentru lucrarile meritorii ce au facut obiectul colaborari

4. 2 Obligatia Facultati de Istorie-Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

4.2.1 Informează, în universitate, prin mijloace specifice despre cooperarea cu „fundatia”

4.2.2 Asigură, resursele financiare necesare derularii propriilor obligatii.

4.2.3 Monitorizează modul în care cooperarea este utilizata, de către participanţi în activitatea didactică şi educaţională.

4.2.4 Promovează, prin mijloace specifice, protocolul de colaborare „Fundatia-Fac Iasi.”

5. ALTE CLAUZE:

5.1 Prezentul Protocol intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părţi.

5.2 Completările şi modificările la acest Protocol se vor face numai cu acordul ambelor părţi şi vor fi consemnate în acte adiţionale.

5.3 Părţile sunt exonerate de răspundere în cazuri de forţă majoră, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia română în vigoare.

6. DISPOZIŢII FINALE:

6.1 Părţile vor face publică colaborarea lor la orice eveniment care face obiectul prezentului Protocol.

6.2 Litigiile sau neînţelegerile între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă.

6.3 Prezentul Protocol de colaborare a fost încheiat astăzi……..în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Fundatia Corneliu Coposu
Rodica Coposu,
Preşedinte

Facultatea de Istorie,Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Alexandru-Florin Platon,
D E C A N

Articol citit de 6357 ori.

Alte articole