Corneliu Coposu Fan Page

Protocol de parteneriat cu Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă - Zalău

Înapoi la Colaborări

1. PĂRŢILE

MUZEUL JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARTĂ- ZALĂU, cu sediul în str. Unirii nr. 9, cod fiscal 13889836, reprezentat prin directorul instituţiei, cercetător ştiinţific dr. Alexandru V.Matei, pe de o parte şi
Fundatia Corneliu Coposu cu sediul in Str Mamulari 19 Bucuresti cod fiscal 9050894 din 09.01.1997 reprezentata prin presedinta sa Ing Rodica Coposu
au convenit să încheie prezentul protocol de colaborare, cu respectarea clauzelor înserate mai jos:

2. DISPOZIŢII GENERALE

2.1. Părţile semnatare colaborează în temeiul dreptului şi capacităţii deplin recunoscute în cadrul legii de a-şi exercita iniţiativa în toate domeniile ce nu sunt excluse din competenţa lor

2.2. Părţile îşi păstrează propria personalitate juridică, patrimoniul şi toate competenţele ce derivă din autonomia legală a fiecăruia.

2.3. În relaţiile cu terţi, răspunderea pentru obligaţiile contractuale revine părţii care s-a obligat.

3. SCOPUL COLABORĂRII

3.1. Scopul prezentului protocol îl constituie colaborarea dintre părţile semnatare, în vederea valorificării patrimoniului istoric , organizarea de expoziţii şi alte activităţi cultural-educative.

3.2. Instituţiile concordă la promovarea reciprocă, în cadrul activităţilor comune, a imaginii instituţiilor partenere

3.3. Instituţiile concordă la dezvoltarea patriotică şi civică, în special a tineretului, stabilind relaţii reciproce care permit exploatarea eficientă a propriilor structuri şi resurse, în avantajul părţilor şi pe baza egalităţii reciproce

4. DOMENIILE DE APLICARE

4.1. Colaborarea se bazează pe următoarele domenii de interes comun:

  • consiliere pe probleme de specialitate
  • activităţi de promovare a realizărilor de cercetare privind istoria naţională şi locală
  • manifestări ştiinţifice
  • realizarea de expoziţii
  • înfiinţarea unor puncte muzeale
  • alte activităţi convenite de cele două instituţii partenere

4.2 Promovarea principiilor crestin democrate

4.3 Pregatirea si perfectionarea cunostintelor culturale,politice,istorice,stiintifice ale tineretului ( elevi , studenti ) in vederea accesarii standardelor internationale.

4.4 Organizarea de simpozioane,conferinte, comunicari stiintifice,schimburi de experienta

4.5 Procurarea de materiale documentare necesare perfectionarii tineretului

4.6 Va institui actiuni comemorative- Corneliu Coposu

5. TERMEN DE COLABORARE

5.1. Protocolul de parteneriat intră în vigoare începând cu data de ………… şi continuă cu acordul ambelor părţi pe durata asupra căreia convin ele în timp

6. PERSOANELE ÎMPUTERNICITE

Persoanele împuternicite de conducerea instituţiilor partenere să realizeze legături periodice pentru îndeplinirea protocolului sunt:

Din partea Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă-Zalău, cercetător ştiinţific drd. Marin Pop, si Ing Cristian Fulger din partea Fundatiei C Coposu

7. MODIFICAREA, ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

7.1. Orice modificare a prezentului protocol se face cu acordul ambelor părţi şi se consemnează într-un act adiţional.

7.2. Protocolul încetează în următoarele situaţii:

  • prin acordul scris al părţilor, consemnat într-un act adiţional;
  • alte cauze prevăzute de lege.

7.3 Prezentul protocol se reziliază fără nici o formalitate, dacă una din părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile semnatare şi stipulate în prezentul protocol.

8. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

8.1. Părţile răspund de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul protocol.

8.2. Forţa majoră, aşa cum este definită de lege, exonerează de răspundere cu condiţia de a fi notificată celeilalte părţi în termen de 5 zile de la producerea evenimentului.

8.3. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea acestui protocol sau rezultate din interpretarea, executarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă, de către reprezentanţii lor

MUZEUL JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARTĂ- ZALĂU
DIRECTOR, dr. Alexandru V. MATEI

FUNDAŢIA CORNELIU COPOSU
PRESEDINTE Ing Rodica COPOSU
VICEPRESEDINTE, Ing Cristian FULGER

Articol citit de 6457 ori.

Alte articole