Corneliu Coposu Fan Page

Actul constitutiv

Înapoi la Despre Filiala Sălaj

Art.1 Membrii fondatori care prin voinţa liberă au consimţit la constituirea Filialei SALAJ a Fundatiei Corneliu Coposu sunt cei prevazuti in Tabelul nominal anexa la prezentul Act constitutiv.

Art.2 Filiala SALAJ a Fundatiei Corneliu Coposu este persoană juridică română de drept privat, nonprofit, fără scop lucrativ, neguvernamentală, independentă de instituţiile publice de stat sau private şi apolitică, infiintata in baza prevederilor OG nr.26/2000.

Art.3 Filiala SALAJ a Fundatiei Corneliu Coposu este înfiinţată prin voinţa membrilor fondatori si cu aprobarea Consiliului Director a Fundatiei “Corneliu Coposu” in sedinta din data de 15.12.2010.

Art.4 Denumirea filialei este: „ FILIALA SALAJ a FUNDATIEI CORNELIU COPOSU” care va fi înscrisă în toate documentele şi actele emise de aceasta, la care se adaugă adresa sediului social, dacă este cazul sentinţa judecătorească prin care se acordă personalitatea juridică, contul bancar şi codul fiscal.

Art.5 Filiala SALAJ a Fundatiei Corneliu Coposu are sediul în mun.ZALAU, str.Sfanta Vineri, nr.3, bl.B18, sc.A, et.4, ap.20, jud.SĂLAJ-ROMANIA. Sediul poate fi schimbat prin hotărârea Adunării Generale cu respectarea normelor de procedură şi publicitate în vigoare.

Art.6 Filiala SALAJ a Fundatiei Corneliu Coposu se constituie pe durata nedeterminată, dizolvarea şi lichidarea ei făcându-se în condiţiile legii .

Art.7 In realizarea scopului său filiala va desfăşura următoarele activităţi:

 1. Promovarea principiilor crestin democratiei;
 2. Asigurarea mijloacelor financiare si materiale in vederea:
  • atragerii tinerilor (elevi, studenti) in procesul educational de cunoastere si analiza a fenomenului intitulat “Comunismul in Romania”;
  • acordarea de consultanta(surse, acte, pozitionari) cu privire la pozitia liderului PNTCD Dl. Corneliu Coposu;
  • promovarea culturii memoriei si a adevarului referitoare la viata si activitatea Presedintelui Corneliu Coposu;
  • pregatirii si perfectionarii cunostintelor culturale, tehnice, stiintifice, politice, manageriale ale tineretului (elevi, studenti sau absolventi ai institutelor de invatamant superior) prin acordarea unor burse pe termen scurt sau mediu, in cadrul unor universitati sau alte institutii de profil din tara si strainatate, pentru a-si insusi cunostinte la nivelul standardelor internationale;
  • organizarii de simpozioane, conferinte, comunicari stiintifice, schimburi de experienta;
  • procurarea de materiale documentare necesare perfectionarii cunostintelor tineretului ;
  • sprijinirea unor actiuni culturale si stiintifice prin acordarea de sponsorizari pentru scoli monumente, lacasuri de cult, opere de arta;
  • acordarea de ajutoare umanitare;
  • sprijinirea editarii de carti.
 3. Pregatirea si perfectionarea cunostintelor agronomice la nivelul standardelor europene prin:
  • dotarea cu mijloace specifice necesare unei agriculturi moderne cu sprijinul unor persoane fizice sau juridice din tara si strainatate;
  • procurarea cu sprijinul unor donatori, persoane fizice sau juridice, din tara sau din strainatate de: utilaje agricole, seminte si produse chimice necesare;
  • asigurarea cu mijloace tehnice a taranilor, cu sprijinul specialistilor romani si straini;
  • asigurarea schimburilor de experienta intre agricultorii romani si straini, in vederea realizarii unor forme agricole viabile cu randament superior;
  • sprijinirea infiintarii unor mici entitati industriale pentru prelucrarea si desfacerea unor produse agricole si a infiintarii unor ferme agro-turistice;
  • procurarea de materiale documentare pentru bibliotecile satesti, in vederea pregatirii agricultorilor;
  • sprijinirea organizarii unor manifestari cultural educative, avand ca obiect conservarea traditiilor satului romanesc;
  • facilitarea de legaturi bilaterale intre institute de invatamant din Romania si strainatate in vederea cunoasterii de catre tineri a mediului social si istoric in care traiesc astazi in Europa.
 4. Cooperarea cu fundatii similare crestin democrate in vederea dezvoltarii Filialei.
 5. Instituirea unui premiu anual “Corneliu Coposu”
 6. Sprijinirea unor actiuni comemorative.

Art.8 La data constituirii, patrimoniul Filialei Salaj este cel care va fi repartizat de catre Fundatiea Corneliu Coposu.

Art.9 Patrimoniul Filiala SALAJ a Fundatiei Corneliu Coposu se va compune din cotizaţiile membrilor, bunuri mobile, imobile, mijloace băneşti, dobândite de filiala sau provenite din donaţiile ulterioare, subvenţii, sponsorizări şi alte fonduri colectate din ţară sau străinătate, de la persoane fizice sau juridice, instituţii bugetare, organizaţii umanitare şi caritabile, alte instituţii guvernamentale sau neguvernamentale , specializate.

Art.10 Patrimoniul filialei se completează cu veniturile obţinute din proprietăţile fundatiei, taxe nonprofit percepute în condiţiile legii pentru serviciile angajate pe baze contractuale sau de colaborare şi reprezentarea terţelor persoane, precum şi alte taxe nonprofit pentru participarea la manifestările fundatiei ( concursuri etc.).

Art.11 Donaţiile şi legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor precum si orice alte drepturi patrimoniale admise de lege.

Art.12 Donaţiile pot fi condiţionate sau necondiţionate, pentru realizarea unui anumit scop, dacă acesta este în concordanţă cu scopul şi activităţile fundatiei. Fundatia poate refuza orice donaţie sau legat oferit în termeni inacceptabili sau care contravin prezentului act constitutiv.

Art.13 Membrii Filialei fundatiei sunt :membrii fondatori, membrii de onoare si membrii aderenti.

Art.14 Membrii fondatori ai Filialei fundatiei sunt acele persoane care participa la constituirea ei si semneaza Actul Constitutiv.

Art.15 Membrii de onoare pot fi personalitati din tara sau străinatate care împărtăşesc obiectivele fundatiei si le sprijină.

Art.16 Membru aderent al fundatiei poate fi orice persoană fizică, fără deosebire de sex, vârstă, naţionalitate,convingeri religioase sau politice care recunoaşte si aderă la scopul şi prevederile statutului fundatiei, depune o cerere de adeziune, plăteşte taxa de înscriere, se obligă să achite cotizaţia lunară şi să participe la realizarea obiectivelor fundatiei.

Art.17

 1. Organul de conducere şi direcţie al Filialei este Adunarea Generală, formată din toti membrii filialei.
 2. Conducerea executivă este asigurată de Consiliul Director, format din trei membri
 3. Controlul fundaţiei se exercită de către un cenzor care are calitatea de contabil autorizat sau expert contabil.

Art.18 Consiliul Director al Filialei Salaj este format din 3 membri, cu un mandat de trei ani. Aceste persoane sunt desemnate iniţial de fondatorii filialei urmând ca după expirarea primului mandat al fiecăruia dintre ei, Adunarea generala să decidă asupra prelungirii mandatului sau asupra alegerii unor noi membrii.

In cazul indisponibilităţii prelungite mai mult de şase luni a unui membru al Consiliul Director , acesta va fi înlocuit temporar de o altă persoană propusă de presedintele Consiliul Director şi aprobată de Consiliul Director.

Primul Consiliul Director va următoarea componenţă:

 • POP VASILE-MARINEL – Preşedinte
 • MAGHIU MARIAN-PAUL – Vicepreşedinte
 • FILIP MARIN-NICOLAE – Secretar

Art.19 Şedinţele Consiliul Director sunt conduse de preşedintele sau de vicepreşedintele acestuia.

Art.20 Presedinte Consiliului director este si presedintele Filialei si o reprezintă pe acesta în fata oricaror autoritati si institutii publice.

Art.21 Presedintele poate renunţa la activitatea sa cu un preaviz de 30 zile adresat Consiliul Director.

Art.22 Presedintele Consiliului poate delega o serie de atributii vicepresedintelui, iar in caz de imposibilitate a exercitarii activitatii, înlocuitorul de drept este vicepresedintele.

Art.23 Organul de control financiar al Filialei este cenzorul. Aceasta va fi numit de catre Adunarea Generală ulterior constituirii filialei şi va avea un mandat de trei ani.

Art.24 Pentru activitatea depusă, cenzorul va putea primi o indemnizaţie stabilită de Consiliul Director.

Art.25 Dizolvarea şi lichidarea Filialei SALAJ a Fundatiei Corneliu Coposu se poate face doar în cazurile expres şi limitativ prevăzute de lege, prin voinţa expresă a membrilor sai, pentru aceasta fiind necesare 2/3 din voturile tuturor membrilor.

Art.26 In cazul dizolvarii Filialei, patrimoniul său net va fi repartizat Fundatiei Corneliul Coposu, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.

Art.27 Membrii fondatori il imputernicesc pe dl.POP VASILE-MARINEL, cetăţean român, născut la data de 12.08.1973 in orasul Tasnad, jud.Satu Mare, domiciliat in Zalau, str.Sfanta Vineri, nr.3, bl.B18, sc.A, et.4, ap.20, jud.Sălaj, posesor al CI seria SX nr.171143 eliberat de SPCLEP Zalau la data de 30.01.2007, CNP 1730812311813, să desfăşoare toate procedurile de dobândire a personalităţii juridice a Filialei, atât în faţa autorităţilor publice, a notarului public sau avocatului pentru autentificarea/atestarea statutului şi actului constitutiv cât şi a instanţei judecătoreşti.

Articol citit de 3777 ori.

Alte articole